inqbator.pl

Blog o biznesie, finansach i marketingu.

fundusze etf
Finanse

ETF – fundusze inwestycyjne

ETF powstał w roku 1974 dzięki John’owi C. Bogle, który jest twórcą firmy inwestycyjnej Vanguard. Z kolei rok 1975 zaowocował pierwszym na świecie funduszem indeksowym First Index Investment Trust, który po przekształceniu w Vanguard 500 Index Fund (VFINX) funkcjonuje po dziś dzień.

Inwestuj przy pomocy ETF.

ETF (ang. Exchange Traded Fund – fundusz notowany na giełdzie) jest rodzajem funduszu inwestycyjnego, którego głównym założeniem jest precyzyjne odzwierciedlenie zachowań konkretnego indeksu giełdowego, koszyka akcji lub też innych aktywów. Co ważne zasady jego funkcjonowania są ściśle regulowane przez dyrektywy unijne oraz regulacje wewnątrzkrajowe. Więcej informacji na temat funduszu inwestycyjnego: czytaj dalej i dowiedz się więcej.

Kontrakty ETF są notowane na giełdzie na dokładnie takich samych zasadach jak akcje, a ich płynność wspierana jest przez doświadczonych animatorów. To co wyróżnia ETF-y to przede wszystkim:

  • czytelna strategia inwestycyjna;
  • gwarancja płynności w trakcie trwania sesji giełdowej;
  • niskie koszty w porównaniu do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych.

W Polsce tego typu inwestycje nie są jeszcze aż tak popularne jak i w innych krajach. Zasada działania ETF-u może być dwojaka. Pierwszym sposobem jest replikacja fizyczna, która polega na tym, że menedżer dokonuje zakupu  określonej liczby akcji, surowców lub obligacji, co nieco przypomina klasyczne fundusze powiernicze. Drugim sposobem jest replikacja syntetyczna, w której zarządzający funduszem nie dokonuje zakupu aktywów. W zamian posiłkuje się jedynie instrumentami pochodnymi (ang. swap total return). W ramach zawartego kontraktu w zamian za wcześniej ustaloną cenę zobowiązuje się dostarczyć funduszowi odzwierciedloną przez ETF stopę zwrotu z indeksu.

ETF, czyli pasywne zarządzanie.

Najważniejszą informacją jest fakt, że ETF-y zarządzane są całkowicie pasywnie, gdzie głównym celem zarządzającego jest osiągniecie rezultatu możliwie jak najbardziej zbliżonego do benchmarku. Całkiem inaczej mają się pozostałe formy wspólnego inwestowania, które z reguły zarządzane są aktywnie, a ich cel to pobicie benchmarku. Pasywne zarządzanie charakteryzuje się brakiem aktywnej walki z indeksem. Chociaż wciąż istnieją przeciwnicy zarządzania pasywnego, zdecydowana większość aktywnych funduszy, również nie przekracza wartości indeksu, co przemawia na korzyść ETF-ów.

Długa historia ETF pozwala na pogłębioną analizę jak ich wyniki wypadają w porównaniu z aktywnie zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi. Porównanie praktycznie miażdży aktywne zarządzanie funduszami. Poniżej znajduje się grafika przedstawiająca wyniki badań.

aktywne fundusze