inqbator.pl

Blog o biznesie, finansach i marketingu.

czasy przeszłe w języku angielskim
Lifestyle

Czasy przeszłe w języku angielskim – podstawowe formy czasowników i ich zastosowanie

Podstawowe formy czasowników przeszłych w języku angielskim

W języku angielskim istnieją trzy podstawowe formy czasowników przeszłych: Past Simple, Past Continuous oraz Past Perfect. Past Simple używany jest do opisu jednorazowych wydarzeń, które zdarzyły się w przeszłości. Past Continuous opisuje czynności, które trwały w określonym momencie w przeszłości. Natomiast Past Perfect stosujemy, aby opisać, że jedna czynność wydarzyła się przed inną w przeszłości. Warto pamiętać, że formy te mogą być używane zarówno w czasie mowie zależnej, jak i w zdaniach warunkowych. Przykładami zastosowania tych form czasowników mogą być zdania: „I walked to the park yesterday.” (Past Simple), „He was watching TV when I came into the room.” (Past Continuous) oraz „I had finished my homework before I went to bed.” (Past Perfect). Zapoznanie się z podstawowymi formami czasowników przeszłych pozwoli na swobodne porozumiewanie się w języku angielskim.

 • Past Simple – jednorazowe wydarzenia
 • Past Continuous – czynności trwające w określonym momencie
 • Past Perfect – jedna czynność wydarzyła się przed inną
Forma czasownika Przykład zdania
Past Simple „I walked to the park yesterday.”
Past Continuous „He was watching TV when I came into the room.”
Past Perfect „I had finished my homework before I went to bed.”

Czasy przeszłe regularnych czasowników

W języku angielskim czas przeszły tworzy się poprzez dodanie końcówki -ed do podstawowej formy czasownika. W przypadku regularnych czasowników, czyli tych, które kończą się na -ed, tworzenie czasów przeszłych jest bardzo proste. Wystarczy dodać końcówkę -ed do podstawowej formy czasownika. Przykłady: play – played, walk – walked, talk – talked.

Warto jednak zwrócić uwagę na kilka wyjątków od tej reguły. Czasowniki zakończone na -e dodają jedynie końcówkę -d, np. love – loved. Czasowniki zakończone na spółgłoskę + y zmieniają y na i, a następnie dodają końcówkę -ed, np. study – studied.

W tabeli poniżej przedstawiamy podstawowe formy czasowników oraz ich czas przeszły:

Podstawowa forma czasownika Czas przeszły
play played
walk walked
talk talked
love loved
study studied

Warto pamiętać, że czas przeszły regularnych czasowników stosujemy, gdy chcemy opowiedzieć o czynnościach, które już się wydarzyły, a teraz już się skończyły. Czas przeszły może być użyty również w zdaniach warunkowych, gdy chcemy wyrazić hipotetyczną sytuację, która mogła być lub nie być prawdziwa w przeszłości.

Czasy przeszłe nieregularnych czasowników

Czasy przeszłe nieregularnych czasowników w języku angielskim to jedna z trudniejszych kwestii do opanowania. W języku angielskim istnieje wiele czasowników, które nie podlegają regularnym odmianom czasowników w czasie przeszłym. Zamiast dodawać końcówkę „-ed”, tak jak w przypadku czasowników regularnych, nieregularne czasowniki wymagają zapamiętania ich specjalnych form. Na szczęście, istnieją pewne wzorce, które mogą pomóc w zapamiętaniu tych form. Na przykład, czasownik „to go” w czasie przeszłym ma formę „went”, a czasownik „to eat” ma formę „ate”. Ważne jest, aby zapamiętać te formy, ponieważ są one często używane w rozmowach i pisaniu w języku angielskim. Poniżej znajdziesz listę najczęściej używanych nieregularnych czasowników w czasie przeszłym.

 • go – went
 • eat – ate
 • see – saw
 • get – got
 • give – gave
 • come – came
 • make – made
 • take – took
 • do – did
 • have – had

Tabela przedstawiająca formy czasowników nieregularnych w czasie przeszłym:

Czasownik Forma czasu przeszłego
go went
eat ate
see saw
get got
give gave
come came
make made
take took
do did
have had

Pamiętaj, że znajomość czasów przeszłych w języku angielskim jest kluczowa dla swobodnego porozumiewania się. Dlatego warto poświęcić trochę czasu i wysiłku na naukę nieregularnych czasowników w języku angielskim.

Zastosowanie czasów przeszłych w języku angielskim

Czasy przeszłe w języku angielskim to jedna z podstawowych umiejętności, jaką powinniśmy opanować, aby swobodnie porozumiewać się w tym języku. W języku angielskim występuje kilka form czasów przeszłych, takich jak: past simple, past continuous, past perfect czy past perfect continuous. Każda z tych form ma swoje zastosowanie, np. past simple używany jest do opisywania zdarzeń, które już się wydarzyły i zakończyły w przeszłości, natomiast past continuous służy do opisywania zdarzeń, które trwały w danym momencie w przeszłości.

Warto zwrócić uwagę na regularne i nieregularne formy czasowników w czasach przeszłych. Regularne formy czasowników tworzymy poprzez dodanie końcówki -ed do podstawowej formy czasownika, natomiast nieregularne formy czasowników wymagają zapamiętania specyficznej formy dla każdego czasownika. Poniżej przedstawiamy tabelę z podstawowymi formami czasowników w czasach przeszłych:

 • Past simple:
 • Czasownik Forma przeszła
  play played
  watch watched
  jump jumped
 • Past continuous:
 • Czasownik Forma przeszła
  eat was/were eating
  run was/were running
  study was/were studying
 • Past perfect:
 • Czasownik Forma przeszła
  finish had finished
  learn had learned
  travel had traveled
 • Past perfect continuous:
 • Czasownik Forma przeszła
  work had been working
  study had been studying
  wait had been waiting

Mając świadomość zastosowania poszczególnych form czasów przeszłych oraz znajomość podstawowych form czasowników, będziemy w stanie skutecznie porozumieć się w języku angielskim w przeszłych sytuacjach.

Przykłady zastosowania czasów przeszłych

Czasy przeszłe w języku angielskim to temat, który wymaga solidnego zrozumienia, aby móc swobodnie porozumiewać się w tym języku. Najważniejsze formy czasowników to: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect i Past Perfect Continuous. Warto zauważyć, że Past Simple stosuje się najczęściej, kiedy chcemy opowiedzieć o zdarzeniach, które już się wydarzyły i nie mają wpływu na teraźniejszość. Natomiast Past Continuous wykorzystujemy, gdy chcemy opisać długotrwałą akcję, która trwała w przeszłości. Przykładowo: „I was watching TV when the phone rang”. Natomiast Past Perfect i Past Perfect Continuous wykorzystujemy, aby opowiedzieć o wydarzeniach, które miały miejsce przed innym wydarzeniem w przeszłości. Na przykład: „I had studied English for five years before I moved to London”. Pamiętajmy, że poprawne stosowanie czasów przeszłych to klucz do skutecznej komunikacji w języku angielskim.

Czasy przeszłe w języku angielskim – FAQ

Jakie czasy przeszłe występują w języku angielskim?

W języku angielskim występują czasy przeszłe, takie jak: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect i Past Perfect Continuous.

Jakie są zastosowania poszczególnych czasów przeszłych w języku angielskim?

W języku angielskim czas przeszły prosty używany jest do opisywania zdarzeń, które miały miejsce w określonym punkcie w przeszłości, zaś czas przeszły ciągły służy do opisu zdarzeń, które zachodziły przez dłuższy czas w przeszłości.

Jakie towarzyszą czasownikiom słowa określające czas przeszły w języku angielskim?

Do czasowników słowa określające czas przeszły w języku angielskim to: yesterday, last week, ago, etc.