inqbator.pl

Blog o biznesie, finansach i marketingu.

czy na rencie można pracować
Praca

Czy można pracować będąc na emeryturze/rencie?

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą, pewnie zastanawiasz się: Czy można pracować będąc na emeryturze?. Odpowiedź brzmi – tak, ale istnieją pewne ograniczenia i zasady, które muszą być przestrzegane. W niniejszym artykule przyjrzymy się tym zasadom, aby pomóc Ci zrozumieć, co jest możliwe a co nie.

Praca a prawo do świadczeń

Pierwszą rzeczą, którą należy zrozumieć, jest to, że prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych nie równa się zakazowi pracy. Te dwa elementy są niezależne od siebie. Oznacza to, że osoba pobierająca emeryturę lub rentę może nadal pracować, zarówno na umowę o pracę, jak i na umowę zlecenie czy działalność gospodarczą, pod warunkiem, że spełnia określone wymogi.

Jakie są ograniczenia dochodów?

Chociaż osoby pobierające emeryturę lub rentę mogą pracować, istnieją pewne ograniczenia dotyczące tego, ile mogą zarobić, nie tracąc prawa do pełnej wysokości świadczeń. Te ograniczenia zależą od przeciętnego wynagrodzenia w kraju i są aktualizowane co kwartał przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Ile może zarobić emeryt lub rencista?

Ograniczenia dochodowe dla osób pobierających emeryturę lub rentę są następujące:

  • Jeżeli osoba pobierająca świadczenie osiąga przychody z działalności objętej obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w wysokości 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie spowoduje to zmniejszenia świadczenia.
  • Jeżeli przychody przekroczą 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie może zostać zawieszone.

Czy wszystkie rodzaje przychodów są uwzględniane?

Nie wszystkie rodzaje przychodów są uwzględniane przy określaniu, czy osiągnięto próg dochodowy. Na przykład, nie uwzględnia się przychodów z umów o dzieło (o ile nie były wykonywane na rzecz pracodawcy rencisty), honorariów z działalności twórczej i artystycznej, darowizn i zapomóg, praw autorskich i patentowych, wynajmu lub dzierżawy nieruchomości albo lokali (chyba, że wynajem lub dzierżawa są przedmiotem działalności gospodarczej).

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania tych zasad?

Jeżeli osoba pobierająca emeryturę lub rentę nie przestrzega tych zasad i nie informuje ZUS o przekroczeniu progu dochodowego, może to prowadzić do konsekwencji finansowych.

Gdzie szukać pracy jako emeryt lub rencista?

Istnieje wiele miejsc, gdzie emeryci i renciści mogą szukać pracy. Niektóre z nich to portale pracy online, takie jak Pracuj.pl czy Indeed, a także organizacje zajmujące się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych, takie jak Stowarzyszenie „My Wspieramy”.

Podsumowanie

Podsumowując, osoby pobierające emeryturę lub rentę mogą pracować, ale muszą przestrzegać pewnych ograniczeń dochodowych. Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i zastanawiasz się, czy możesz pracować, ważne jest, abyś zrozumiał te zasady i skonsultował się z doradcą ubezpieczeniowym lub prawnikiem, aby upewnić się, że spełniasz wszystkie wymogi.