inqbator.pl

Blog o biznesie, finansach i marketingu.

amortyzacja środków trwałych
Praca

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych – komu przysługuje i ile wynosi limit?

Środki trwałe – budynki, budowle, grunty, urządzenia, maszyny czy środki transportu – to ważne składniki majątku wielu firm. Przedsiębiorca często nie może rozliczyć całych kosztów takiego zakupu w miesiącu jego wprowadzenia do działalności, ale dokonuje comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych od ich wartości początkowej. Są jednak sytuacje, w których można dokonać jednorazowej amortyzacji środka trwałego. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby z niej skorzystać? Kiedy warto sięgnąć po księgowość spółek?

Komu przysługuje jednorazowa amortyzacja środków trwałych?

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych przysługuje każdemu przedsiębiorcy, ale pod pewnymi warunkami. Przedsiębiorca, który założył działalność w danym roku podatkowym albo zalicza się do tzw. małych podatników, może skorzystać z tego sposobu amortyzacji w ramach pomocy de minimis. Jeśli z jednorazowej amortyzacji chciałby skorzystać przedsiębiorca spoza tych dwóch grup, muszą to być środki trwałe określane jako fabrycznie nowe.

Jakie środki trwałe podlegają jednorazowej amortyzacji?

Nie każdy środek trwały podlega jednorazowej amortyzacji. Według Klasyfikacji Środków Trwałych należą one do grup 3-8:

  • kotły i maszyny energetyczne (3),
  • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (4),
  • specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (5),
  • urządzenia techniczne (6),
  • środki transportu (7) – oprócz samochodów osobowych,
  • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (8).

Jak widać, nie ma możliwości jednorazowej amortyzacji w przypadku gruntów, budynków, obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz inwentarza żywego. Nie obejmuje ona również wartości niematerialnych i prawnych takich jak licencje czy programy komputerowe oraz wymienionych już wcześniej samochodów osobowych (ale, co ciekawe, samochody ciężarowe już tak).

Jednorazowej amortyzacji podlegają też niskocenne środki trwałe, czyli takie, których wartość nie przekracza 10 000 zł. W KPiR należy ująć taki odpis amortyzacyjny w miesiącu przyjęcia danego ŚT do firmy lub w miesiącu następnym (w kolumnie 13, czyli „pozostałe wydatki”).

Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych

Co oznacza fabrycznie nowy środek trwały? To taki składnik majątku, który nie był używany nigdy wcześniej przez przedsiębiorcę ani przez żadnego innego podatnika. Może to być sprzęt, maszyna czy urządzenie.

Jednorazową amortyzację można zastosować do fabrycznie nowych środków trwałych z grup 3-7 (z wyłączeniem samochodów osobowych) KŚT. Prawo do niej przysługuje każdemu przedsiębiorcy na podstawie ulgi na fabrycznie nowe ŚT. Wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w danym roku podatkowym musi wynosić minimum 10 000 zł, a w przypadku co najmniej dwóch – wartość początkowa każdego z nich to więcej niż 3500 zł oraz łącznie ponad 10 000 zł.

Jednorazowa amortyzacja – limity w 2023 i 2024

Limit jednorazowej amortyzacji, który obejmuje fabrycznie nowe środki trwałe, wynosi 100 000 zł. Jeżeli wartość takich składników majątku przekroczy ten limit, nadwyżkę należy zamortyzować w inny sposób, np. liniowo.

Jeśli zaś chodzi o jednorazową amortyzację w ramach pomocy de minimis, wartość początkowa środków trwałych nie może przekroczyć 50 000 euro (241 000 zł w 2023 r., 230 000 zł w 2024 r.). Do tej kwoty nie wlicza się składników majątku, których wartość nie przekroczyła 10 000 zł. Warto też pamiętać, że łączna kwota pomocy de minimis w ciągu 3 lat nie może być wyższa niż 200 000 euro, a w przypadku firm transportowych – 100 000 euro (na podstawie art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis). Z kolei limit przychodów brutto przedsiębiorcy, który jest małym podatnikiem, wynosi 2 000 000 euro (9 654 000 zł w 2023r., 9 218 000 zł w 2024 r.).

Masz więcej pytań? Zaufaj specjalistom, wybierz biuro rachunkowe Wrocław!

Materiał zewnętrzny